אליהו הנביא / מערת אליהו / ייחודו של הר הכרמל

ייחודו של הר הכרמל
ר' נתן אומר כיון שביקש הקב"ה ליתן תורה לישראל, בא כרמל מאספמיא, ותבור מבית אלים, זהו שנאמר בקבלה "חי אני נאם המלך ד' צבאות שמו כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא" .
 


זה אומר, נקראתי הר תבור, עלי נאה שתשרה שכינה, לפי שאני גבוה מכל ההרים, ולא ירדו עלי מי המבול, וזה אומר, אני נקראתי הר הכרמל, עלי נאה שתשרה שכינה, לפי שאני נתמצעתי בתוך, ועלי עברו את הים. אמר הקב"ה, כבר נפסלתם לפני בגבהות שיש בכם, כולכם פסולים לפני. אמרו לפניו, וכי משוא פנים יש לפניך, או שמא אתה מקפח את שכרינו? אמר להם הקב"ה, הואיל והטרחתם לפני בשביל כבודי, אשלם לכם שכר. הרי נתתי להר תבור תשועה לישראל בימי דבורה, שנאמר "לך ומשכת בהר תבור", ובהר הכרמל תשועה לאליהו, שנאמר 3 "קבץ אלי את כל ישראל אל הר הכרמל..."

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972