ה - ואו של אליהו
 

יעקוב לקח את ה - ואו מאליהו

ה- "ו" שמספרה שש מצביעה על האלף השישי, שבסיומו תבוא הגאולה השלימה במהרה.
חמש פעמים כתוב בתורה " י-ע-ק-ו-ב" מלא ב-"ו" ולעומת זאת, חמש פעמים מופיע בתנ"ך השם "אליה" חסר "ו".

ומפני מה?
מכיוון שראה יעקב אבינו את קנאתו של אליהו, כפי שבעצמו אמר "קנא קנאתי וגו" (מלכים א' י"ט יד) חשש יעקב אבינו, שמא יסרב אליהו למהר לבשר את בשורת הגאולה לבניו, בשל חטאיהם המרובים. לכן, לקח יעקב ממנו את ה-ו' כמשכון על כך שיבוא ויבשר על הגאולה העתידה במהרה בימינו.

ואם ישאל השואל, למה זה חמש פעמים שינה הכתוב למלא את "יעקוב" ולחסר את "אליהו" ? כמה טעמים בדבר.

הטעם האחד, כי יעקב משכנו , והכריחו בחמישה חומשי תורה, שלא לעכב את בשורת הגאולה.
ה - ואו של אליהו מקל חובלים

ה- ואו של אליהו – מקל חובלים
יש הטוענים כי שמו של אליהו הנביא היה למעשה אליה בלי ו', צירוף של שני שמות של הקב"ה "א-ל" ו "י-ה" וכך הוא נכתב ונקרא בהרבה מקומות בתנ"ך, אולם במקומות יותר מאוחרים קוראים לו אליהו, מלא. ה-ו' הנוספת שבשמו באה לו בגלל המטה איתו הלך. שכן מטה היה בידו של אליהו , מטה שקיבל מפינחס ושעמו הלך תמיד.


ה - ואו של אליהו ואו החיבור
לעומתם יש הטוענים בדיוק הפוך, כי ה-ו' שנוספה לו לשמו באה לו משליחותו הגדולה להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, לחבר דורות ביחד ולהדק את השרשרת. הוא המקשר בין החוליות ומעמיד את השרשרת. מאותו היום שהטילו עליו מן השמיים את התפקיד הזה , נתנו לו את ה-ו' של יעקב, ואו החיבור, אשר בו מתחילה שרשרת הדורות של עם ישראל.
מני אז הולך אליהו עם ה-ו' בידו.
חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972