ר' יעקב בעל החלומות
 


בכפר כנה, ליד הקבר המיוחס ליונה הנביא, היו מראים את קברו של ר' יעקב הקדוש מקורביל - הנקרא בשם בעל החלומות.
שני הקברים מוטלים בספק גדול, אלא שעולי רגל לא היו מתעמקים לחקור ולברר, היו מקבלים את המסורת כפי שנאמרה, והיו רגילים לבקר אצל שני הקברים הללו לתפילה והתייחדות.
מה הקשר שבין שני אלה, ולמה ייחדו את קברו של ר' יעקב ליד קברו של יונה הנביא, אין איש שיודע להסביר, מלבד בן שלמה, הקורא לשני קברים אלה בשם "קברי הבורחים".
יונה הנביא שייך לבורחים. הוא ברח פעמיים, פעם ברח מקול אלקים והפליג באניה תרשישה, לחוץ לארץ, למקום שאין השכינה נגלית שם, ברח מהשמים - לארץ רחוקה. ובפעם השניה רצה לברוח מהחיים בכלל, וביקש את נפשו למות, ברח מלמטה למעלה, חיפש במיתה בריחה מאלקים ודרכיו. בדומה לו היה ר' יעקב הקדוש מקורביל בורח.
בדרך כלל - סיפר בן שלמה - אנשים הם מציאותיים, חיים במציאות מסויימת, מקבלים אותה כמו שהיא ומסתדרים איתה. מצב כזה טבעי כשהמציאות טובה ונוחה. אבל מה לעשות בשעה שהמציאות קשה ורעה, מלאה צרות ויסורים שאין לאדם כוח לעמוד בהם? אז אין לאדם ברירה, אלא להתנגד לה, להלחם נגדה ולנסות לשנותה, אם אפשר. אבל לא תמיד אפשר לשנות מציאות, ולא כל אחד לוחם מטבעו ומוכשר לכך, ואז נשארת דרך שנייה, לברוח מן המציאות. כך יונה הנביא עשה וכך ר' יעקב מקורביל עשה.חייו של ר' יעקב היו קשים מאד. ר' יעקב ידע שהעולם הוא עולמו של אלקים, ושהוא נברא באותיות התורה, את זה ידע בנפשו ובלבו. אבל בעיניו, ראה משהו אחר. הוא ראה כנגדו את השטן ושליחיו, כשהם יושבים על כס השלטון. לעיניו עמדו אבירים נושאי צלב כשבעיניהם יוקדת שנאה לבניו של הקב"ה, ובידם חרב חדה שלופה להשמידו ולהורגו, מוכנים ומזומנים תמיד לטבח והרג, והתורה וישראל נתונים למשיסה, ליסורים וחרפה. ר' יעקב ישב כל היום על התורה, תורתו של ה', שבה ברא את העולם ומלואו, וסביב לו הסתובבו אשמדאי, בעל צפון וארמילוס הרשע, כולם ביחד. כך היתה מציאותו.
ר' יעקב לא יכול היה לחיות במציאות זאת, וברח ממנה. יונה הנביא ברח מהשמים, ור' יעקב ברח השמימה. הפנה את לבו כלפי מעלה, והיה שואל שאלות בשמים ומקבל תשובות משם, ושוקע בחלומות פז ויעוד. לכן היו קוראים לו, ר' יעקב בעל החלומות. ופעם, סיפר ר' שלמה, ר' יעקב עלה השמימה. ברח מהעולם שלמטה אל השמים שלמעלה, כדי להשפיע בהיכלות העליונים. פגש במלאך אחד ששאל אותו מה מעשהו בשמים, ור' יעקב ענה לו שהוא בורח מן העולם השפל שלמטה. המלאך נטל את השמים והפכם, כך שהארץ היתה למעלה והשמים למטה. חייך לעומתו ושאל: איפה שפל ואיפה עליון? איפה מעלה ואיפה מטה? שניהם שוים ושניהם נבראו ביחד, כמו שכתוב: "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים", ללמדך שזה וזה נבראו כאחד. שניהם נבראו ביחד ושניהם שוים, ואין לברוח מהאחד לשני.


המלאך לקח את ר' יעקב הקדוש, הכניסו להיכלו של יונה הנביא, ואמר: הסתכל ביונה הנביא, הוא כבר עשה פעם כמוך, ברח לשני הצדדים, פעם ברח מהשמים לארץ, מציון כלילת יופי לעולם השפל, לתרשישה, שהיא בקצה הארץ, ופעם רצה לברוח מהעולם השפל, למות ולעלות למעלה, ולא הצליח, לא בפעם הראשונה ולא בפעם השניה. אין בריחה מאחד לשני, שניהם שוים בהיבראם.
ר' יעקב חזר לעולם השפל, ובסוף ימיו קידש את שם בוראו, עלה למעלה והצטרף ליונה הנביא. שגם למעלה וגם למטה קשרו את שניהם יחד ונקברו אחד ליד השני - בורח ליד בורח.
 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972