פה לאילמים
 


כשהממונה עלה לקברו של רבי עקיבא בטבריה, סיפר לו שומר הקבר את המעשה, כיצד נתגלה הקבר, כפי שסופר על ידי הרב סתהון.
שמעתי מעשה, שסופר על ישמעאלי אחד בעיר הקודש טבריה תובב"א, שהיתה לו שפחה אחת, חרשת, אינה שומעת ואינה מדברת. והישמעאלי וביתו הכבידו עולם עליה ואת כל המלאכות הקשות נתנו לה לעשות. פעם אחת גבירתה הכתה אותה מכות אכזריות, והיא לא היתה יכולה להגיד כלום, וברחה ממנה אל מחוץ לעיר. כאשר נטו צללי ערב, עלתה אל ההר וישבה בתוך המערה (של רבי עקיבא). באמצע הלילה, ראתה פתאום איש אלוקים קדוש, את רבי עקיבא זיע"א.
הוא שאל אותה: מי את?
אך היא לא השיבה לו מכיוון שהיתה חרשת ואלמת.
אמר לה: דברי! ואז פתחה את פיה וענתה לו: אני שפחת פלוני, ומפני גבירתי אני בורחת. אמר לה: הציבי כאן שורת אבנים, במקום זה, וגם הוא זיע"א הציב כנראה שורה אחרת. הוסיף ואמר לה: שמעי בתי לדברי, בבוקר השכם תלכי אל אדוניך, השתחווי לפניו ותאמרי לו שילך אתך אל הרב של העיר, והרב יאמר לו שיבנה כאן, במקום המכוון כנגד הקבר שלי, בתוך המערה, צורת קבר.מוקדם בבוקר, ירדה מההר והלכה בזריזות לדפוק על השער של חצר אדוניה, והם קמו ופתחו את השער וראו את שפחתם לאה. השפחה אמרה להם את הדברים שרבי עקיבא אמר לה להגיד, אדונה קם מיד, והוליכה בידו אל הרב. ומעשה זה, שהשפחה דיברה, גרם לקדוש ה' גדול מאד, כי כל הגויים ידעו ששפחתו אילמת. מיד אחרי תפילת שחרית עלה הרב יחד עם עוד כמה רבנים והאדון לבית הקברות, ומצאו שם את שתי שורות האבנים שהוכיחו את דברי השפחה.
כשהשומר סיים את הסיפור, אמר: היות והקבר נתגלה על ידי חרשת שנתרפאה על ידי הצדיק, התפרסם כוחו זה של הצדיק, ומשום כך נוהגים חרשים ואילמים לעלות לקבר להתפלל לרפואה שלמה. השומר סיפר את המעשה, והציע לממונה לרצף ולשפר את חדר הקבר למען החולים הבאים לקבר.
הממונה, שלא עודד עלייתם של החולים לקברים, הביע את ספקותיו לגבי ההצעה, וענה לו שאנו מאמינים שהקב"ה בכבודו ובעצמו הוא הרופא חולים, כמו שכתוב "כי ה' אלוקיך הוא רופאך" ואליו צריכים לפנות, ושליחיו הם חכמי הרפואה, והוא אינו חושב שרבי עקיבא מוכן לקפח את פרנסתם ועבודתם של אחרים.
הממונה הוסיף וסיפר מעשה, שבנו של ר' שמעון חלה. ולא ביטל אפילו הליכה אחת לבית המדרש, אלא המשיך בלימודו, וקיווה לרחמי שמים מהרופא העליון, ולא התעסק בריפוי חולים. וכן פעם קרה שרבי עקיבא נכנס אל אחד מתלמידיו שחלה, ועשה כל מה שנחוץ לעשות לחולה בדרך הטבע.
השומר השתומם לשמע הדברים הללו מפי הממונה, ושאל אותו ישירות האם אין הוא מאמין שרבי עקיבא פתח את פיה של האילמת המסכנה כמסופר בספרים? הממונה ענה: חס וחלילה! ודאי שאני מאמין, לא רק את פיה של השפחה רבי עקיבא פתח, הוא פתח פה לכל עמו האילם, פתח את פיו נגד המשעבדים והרשעים - פתח פה לכל העם ולאו דוקא לפרט.


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972