מקומות קדושים / קברו של ר' עקיבא / קברו של רבי עקיבא בטבריה

קברו של רבי עקיבא בטבריה
בטבריה קבור רבי עקיבא שהיה ארבעים שנה רועה, ארבעים שנה למד תורה, וארבעים שנה פירנס את ישראל ועזר לבר כוכבא במרד הנואש נגד רומא אשר החריבה את המקדש וארץ ישראל.
 


רבי יהודה מספר: בשעה שעלה משה רבינו למרום מצא את הקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות שבתורה.
אמר לפניו: "רבונו של עולם, סימנים הללו למה לך?"
אמר לו: "אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה וכמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות".
אמר לפניו: "רבונו של עולם, הראהו לי"
אמר לו: "חזור לאחוריך".
הלך וישב בסוף שמונה שורות - ולא היה יודע מה הם אומרים, תשש כוחו. כיוון שהגיע ר' עקיבא לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: "רבי, מניין לך?"
אמר להם: "הלכה למשה מסיני".
הסכים למעשהו של הקדוש ברוך הוא. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא,
אמר לפניו: "ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי!"
אמר לו: "שתוק, כך עלה במחשבה לפני"
אמר לפניו: "ריבונו של עולם, הראיתני תורתו, הראני שכרו".
אמר לו: "חזור לאחוריך"
חזר לאחוריו וראה ששוקלים את בשרו בבית המטבחיים.
אמר לפניו: "ריבונו של עולם זו תורה וזה שכרה?"
אמר לו: "שתוק, כך עלה במחשבה לפני".ר' עקיבא רועה של כלבא שבוע היה. ראתה רחל בתו של כלבא שבוע שהוא צנוע ומעולה.
אמרה לו: "אם אנשא לך תלך לבית המדרש?"
אמר לה: "הן".
הלכה ונישאה לר' עקיבא בצנעה, שמע כלבא שבוע הוציאה מביתו ולא נתן לה מרכושו הרב.. בימות החורף היו ישנים במתבן. והיה ר' עקיבא מלקט תבן מתוך שערותיה.
אמר לה: "לו יכולתי הייתי נותן לך ירושלים של זהב".
בא אליהו ונדמה להם כבן אדם וקרא על הפתח ואמר להם: "תנו לי קצת תבן, אשתי ילדה ואין לי במה להשכיבה".
אמר ר' עקיבא לאשתו: "ראי אדם זה שאפילו תבן אין לו".
אמרה לו: "לך ולמד בבית המדרש". הלך וישב שתים עשרה שנה בבית המדרש לפני ר' אליעזר ור' יהושע.
לסוף שתים עשרה שנה עמד וחזר לביתו והביא עמו שנים עשר אלף תלמידים. יצאו הכל לקראתו. שמעה אשתו ויצאה אף היא לקראתו.
אמרו לה השכנות: "שאלי לך בגדים ולבשי והתכסי".
אמרה להן: "יודע צדיק נפש בהמתו". כשהגיעה אצלו נפלה על פניה, ודחפוה תלמידיו. אמר להם: "הניחוה, שלי ושלכם, שלה הוא".
שמע אביה שאדם גדול בא לעיר אמר: "אלך אצלו, אפשר שיתיר נדרי",
בא אצלו, אמר לו ר' עקיבא: "אלמלי ידעת שיהא (בעלה) אדם גדול היית מוציא אותה מביתך?"
אמר לו: "אפילו פרק אחד, אפילו הלכה אחת".
אמר לו: "אני הוא", נפל על פניו ונשק לר' עקיבא על רגליו ונתן לו חצי ממונו.


פעם אחת היה ר' עקיבא מהלך בדרך. הגיע למקום אחד, ביקש מקום לישון ולא נתנו לו.
אמר: "כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה". הלך וישן בשדה. והיו עמו חמור ותרנגול ונר. בא אריה ואכל את החמור, בא חתול ואכל את התרנגול, באה רוח וכיבתה את הנר.
אמר: "כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה". בו בלילה באו גייסות ושבו את בני העיר.
אמר ר' עקיבא: "ולא אמרתי לכם "כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה'".
 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972