יד הרמב''ם בטבריה
 


הרמב"ם הוא סמל השכל הצלול, וההגיון המוצק. ובכל זאת מספרים עליו הרבה אגדות מוזרות מאד, שלכאורה זרות הן לאורח חייו וקשה להבינן כגון המעשה באצבע.

קבלה היא בידינו מחכמי מצרים שעברה מאיש לאיש זה מאות בשנים, והיא מסופרת בשיבושי לשון גם ע"י ההיסטוריון יוסף סמברי ממצרים. שעמדו להעלות את גופתו של הרמב"ם ממצרים כדי להביאו לקבורה בארץ הקודש, מצאו שחסרה לו אצבע אחת והיו משתאים ואומרים: "לאן נעלמה אצבע חסרה זו?" בדקו בכל מקום ולא מצאו. הלכו וקברו אותו בלי אצבע. כשחזרו למצרים היו החכמים שרויים בצער גדול: "אפשר שאותו צדיק שרצה להיקבר באדמתה של ארץ ישראל, יהיה חסר אצבע?" הרבו החכמים להתענות ולהצטער ולא פסק פיהם מלהתפלל, עד שלבסוף נגלה הרמב"ם לתלמידיו בחלום וגילה להם שהאצבע נמצאת במקום פלוני נסתר שקשה להגיע אליו, שמחו החכמים על כך מאד, ולא שמו לב לטירחה הרבה ולדרכים הקשות והחליטו לחפש את האצבע עד שמצאוה.מוזרה היא האגדה הזאת - אמר הממונה - ולכאורה איך להסבירה? אולם סוד כמוס בה, הנוגע לפעולתו של הרמב"ם.
את ספרו העיקרי קרא הרמב"ם כידוע בשם "יד החזקה" וגם סידר אותו לפי י"ד חלקים כעניין יד, אולם את הספר הזה סידר בצורת הלכות פסוקות בלי להראות את המקורות, והיו כולם משבחים אותו מאד, וראו בספר זה "משנה תורה" ממש, עד שאמרו "ממשה עד משה לא קם כמשה". אך כשרצו להפיץ את הספר בכל בית ישראל, עמדו מגדולי ההוראה בזמן ההוא וטענו כנגדו: את היד אנו רואים, י"ד חלקים, שבהם סוכמו ונערכו כל מקצועות ההלכה שבכתב ושבעל פה, אך חסרה לה "אצבע" שתראה לנו את מקורם של פסוקיו והכרעותיו. ומה נעשה כשיבוא בעל הדין וישאל "מאיזה טעם דנתם אותי? מהו המקור והיסוד להוראה זו? והלוא לא בשמים היא?"


הסכים הרמב"ם לדברי המערערים, ועמד להשלים את ה"יד" עם ה"אצבע" והתחיל להכין את מראי המקומות והמקורות, אך לא הספיק לעשות את אשר רצה ונסתלק מן העולם, ולכן חסרה האצבע בשעת פטירתו.
לאחר מכן כשבאו תלמידיו ונושאי כליו והתחילו לפרש ולגלות את מקורות ההלכה במשנה ובתלמוד הוסיפו את ה"אצבע" ל"יד החזקה", אז הושלם הרמב"ם.
גם אנו מעמידים כיום לא יד לרמב"ם אלא אצבע ל"ידו החזקה".
 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972