המפתח של הנביא
 


כשהתקינו את השער למערת אליהו הנביא, עשו תחילה שערים ומפתחות כפולים, אך הממונה עיכב את העבודה וציוה להתקין רק מפתח אחד. כששאלו אותו לטעמו, הסביר כי לאליהו הנביא מסרו מפתח אחד בלבד.
מסורת היא בידינו, המשיך וסיפר באותו הענין, ששלשה מפתחות חשובים נמצאים בידיו של הקב'ה בעצמו ואינו מוסרם לא למלאך ולא לבן אדם, ואלו הם:
מפתח של גשמים,
מפתח של חיה (יולדת)
ומפתח של תחיית המתים.
מעשה היה שמסר הקב'ה מפתח של גשמים לאליהו הנביא, הדבר קרה בימי אחאב הרשע שהכעיס את ה' יותר מכל המלכים אשר היו לפניו. ויקנא אליהו את קנאת ה' אלקים צבאות, הלך ובא לפני אחאב ויאמר לו: "חי ה' אם יהיו השנים האלה טל ומטר על הארץ". חשש אליהו שמא ינחם ה' וירחם על שומרון כמו שריחם על נינוה, התחנן לפני ה' שימסור לידו מפתח של גשמים. נעתר הקב'ה לתפילתו ומסר לידו את המפתח המבוקש.
בשנים ההם לא ירדו גשמים והתקיימו בשומרון דברי התוכחה: "והיו שמיך על ראשך נחושת והאדמה אשר תחתיך ברזל". חום לוהט שרר בארץ, כל הנחלים יבשו, מעיינות מים יבשו, הרעב חזק בארץ, וכל העם משווע ללחם ומים.
ימים רבים הסתתר הנביא הקנאי בנחל כרית כשהמפתח עמו, ולא שעה לשוועת העם.
אחרי כן הלך לצרפת אשר בצידון, ישב אצל אשה אלמנה אשר כילכלה אותו מן המעט אשר בידה, והברכה היתה שורה בכדה ובצפחתה ולא חסר אצלה כל הימים מאומה.
והנה בנה היחיד של האשה חלה במחלה קשה, ותצעק האשה אל הנביא, ותתחנן לפניו כי יציל את בנה. לבו של הנביא התרכך הוא לקח את הילד העלהו לעליית הגג, השכיב אותו על מיטתו והתפלל אל ה': "אנא השב נא נפש הילד הזה אל קרבו". ביקש הנביא מה' כי ימסור לו את מפתח של תחיית המתים. אמר לו ה': משלשת המפתחות אשר בידי כבר לקחת אחד – מפתח של גשמים, אם אתן לך גם את השני נמצא שרוב המפתחות בידך.
השיב אליהו הנביא את מפתח הגשמים לה' ולקח מידו את מפתח תחיית המתים. באותו הרגע השיב את נפש הילד אליו, וישיבהו לאמו.
באותו הרגע קרה נס ונפתחו ארובות השמים, ויהי גשם גדול בארץ, ותושבי שומרון נשמו לרווחה והודו לה' בתפילה והודיה.
ומאז נשאר המפתח של תחיית המתים בידי אליהו הנביא השומר עליו לעת פקודה, הוא הוא מפתח שער הגאולה.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972