חודשי השנה / אלול / שבט החודש וצרופו

שבט החודש וצרופו
 

שבט החודש

שבטו של חודש אלול שהוא חודש הסליחה והתשובה הוא גד המסמל את מאבקי האדם עם כל הכוחות השליליים והמפריעים כפי שזה רמוז בפסוק "גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב" (בראשית מט, יט). הוא גם מסמל את מזלו של ישראל שהוא למעלה מכל המזלות לקבל הכל לטובה ולברכה.
ויש מקשרים את "גד" עם אליהו הנביא הדומה למשה שלפי המסורת בא מגד. הוא המנחם על החורבן ונחשב כנביא התשובה, משום שהרס את במות הבעל והשיב את בני ישראל לאביהם שבשמים ובהכרזתו ה' הוא האלקים מסיימים את תפילת התשובה והסליחה של ארבעים הימים מהתחלת אלול עד יום כיפור. אליהו גם מזכיר כלפי מעלה בלי הרף את מעשה העקדה, שמעורו של האייל נעשה איזור העור שעל מותניו (יל"ש מלכים רכד).
ויש המסבירים את השם גד שהוא בא לדרוש מן האדם (כמו המן שנקרא כזרע גד וגילה לאדם את עוונותיו.) לבחון את עצמו ולשפוט את עצמו במטרה לחזור בתשובה לתיקון הנפש. ואחרים רואים בגד - על יסוד הפסוק "והוא כזרע גד לבן" - רמז להלבנת העוונות בבחינת: "אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו".


צרוף החודש

צירופו השמי של החודש הוא ה.ה.ו.י. כששתי ה"האין" רומזות על חמשת האורות שנוצרו בכ"ה בחודש אלול, ביום הראשון לבריאת העולם, כפי שזה רמוז בחמשת הפעמים "אור" הכתובים בחמשת הפסוקים הראשונים של פרשת בראשית הקשורים לאורם של חמשה חומשי תורה שמכוחם נברא העולם. שתי ה"האין" רומזות כמו כן על מידת הדין שהחודש מסמל כהכנה ליום הדין ועל מידת התשובה שה"הא" מסמלת בפתחה הפתוח. (ראה ספרי על האותיות וסודותיהן אות ה) ושתי ה"האין" הללו מעלות את חסדי ה' ורחמיו שהאות "וו" וה"יוד" מסמלות. הפסוק הרומז על תוכנו של החודש "וצדקה תהיה לנו" מעלה את מעשה הצדקה כעיקרו של החודש, שהצדקה תציל ממוות, ותעביר את רוע הגזרה. וכל החודש הוא חודש המעשרות, כפי שהוא מסומן באות "יוד" המסמלת אותו.
מחשבת ישראל מעניקה כוחות למזלות החדשים, אבל היא מכוונת אותם לפי מעשי האדם בקיום מצוות ומעשה חסד וצדקה ומעשרות.
האות של החודש היא האות "יוד" המסמלת את החודש בגין ד' ה"יודין" של תוכן הבריאה המרומזים בפסוקו של אלול, "אני לדודי ודודי לי". והן ה"יוד" של בורא העולם, ה"יוד" של עשרת הדיברות הכוללת את כל התורה, ה"יוד" של ירושלים ממנה יוצאת התורה, וה"יוד" של ישראל שקיבל את התורה - הרודף צדקה וחסד, ומתלבש בצדקה כשריון לפני הקטרוגים. אנשי הסוד אומרים שארבעת ה"יודין" של חודש אלול רומזות על ארבעים הימים שמשה רבנו היה בשמים, מא' באלול עד יום הכיפורים כסניגורם של ישראל, לפייסו עם הקב"ה ורכש את מידת הסליחה בהנהגת העולם שהיא "מתנת חינם" של הבורא לבריותיו בימי הבריאה (סלח - מספרו צ"ח כחנם).חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972