חודשי השנה / אלול / ארועי החודש

ארועי החודש
 


א' אלול - יום עליית משה להר סיני לקבלת הלוחות השניים.

ג' אלול - נפטר הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה של א"י בשנת תרצ"ה.

ט' אלול - חידוש היישוב בירושלים ע"י הרמב"ן בשנת ה' כ"ז.

י' אלול - נפטר הרב יצחק יעקב ריינס, הנשיא הראשון של המזרחי.

ט"ו אלול - נתקבל חוק הנישואין והגירושין ע"י הכנסת בשנת תשי"ג.

י"ח אלול - יום פטירת המהר"ל מפראג בשנת שמ"ט.

י"ח אלול - בשנת תשכ"ז שבו בני כפר עציון לכפר עציון.

כ"ב אלול - נוסד המושב הראשון של הפוהמ"ז - שדה יעקב בשנת תרפ"ז,

כ"ד אלול - נפטר ר' ישראל הכהן מראדין בעל ה"חפץ חיים" בשנת תרצ"ג.
נפטר הרב ב"צ מאיר חי עוזיאל הרב הראשי לישראל בשנת תשי"ג.

כ"ה אלול - יום בריאת העולם, כשאדם הראשון נולד בא' תשרי בראש השנה.

כ"ט אלול - תש"ב נהרג הסופר הלל צייטלין הי"ד, בהליכתו בקודש לגיא
ההריגה עטוף בטלית ותפילין.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972