חודשי השנה / מנחם אב / אירועי החודש

אירועי החודש
 


חודש אב:
א' אב - יום פטירת אהרון (במדבר לג,) יום עליית עזרא הסופר לירושלים.

ג' אב - גירוש אניית המעפילים "יציאת אירופה" מחופי הארץ בתש"ז.

ד' אב - התחלת בניית חומות ירושלים בימי נחמיה.

ה' אב - נפטר ר' יצחק לוריא (האר"י), ראש המקובלים בצפת בשנת של"ב.
נוסדה קבוצת רמת השומרון אח"כ בארות יצחק בשנת תרצ"ה.

ז' אב - נפטר דון יוסף נשיא.

ח' אב - נוסדה הסוכנות היהודית לא"י.

ט' אב - יום המוכן לפורענות - חורבן שני המקדשים.

י' אב - גירוש יהודי צרפת בשנת 1306.

ט"ו יום של חגיגות עממיות - חג הבציר.יום חג הכרמים והשידוכים.

ט"ו אב - אושר המנדט הבריטי על א"י בשנת תרפ"ב.

ט"ז אב - יום פטירתו של משה מונטיפיורי, הנדבן הגדול בשנת תרמ"ח.
גזירת גירוש המעפילים לקפריסין בשנת תש"ו.

י"ז אב- תחילת מאורעות הדמים בקשר לכותל המערבי בתרפ"ט.

י"ח אב - כבה הנר המערבי בבית המקדש בימי אחז וראו בזה אות מבשר
רעות.

כ"ג אב - תשי"ב, נפטר השר ד.צ. פנקס ממנהיגי המזרחי.

כ"ח אב -נפטר ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב מוולוז'ין, בשנת תרנ"ג.
נהרג ר' יצחק ניסנבוים הי"ד, ממנהיגי המזרחי בפולין בשנת תש"ב, שהטיף
לקדושת החיים ולהתנגדות נגד הנאצים.

כ"ט אב - תרס"ט, נפטר הרב שמואל מסלנט רבה של ירושלים.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972