חודשי השנה / מנחם אב / שבט החודש וצרופו

שבט החודש וצרופו
 

שבט החודש

את שמעון קבעו כשבט החודש מפני שהוא גרם לחורבן. אצלו מצאו את כלי החמס , ראש שבטו דחף את יוסף לבור והוא גם אירגן את מעשה המרגלים וליל הבכייה, שבגללה נקבע יום ט' באב, כיום בכייה לדורות וכיום חורבן הבית (ראה מהרש"א סנהדרין ק"ט על הפסוק "בסודם אל תבוא נפשי" אלו מרגלים.) מצאו אותו אשם בעוונות העם ודרשו ממנו "שיתקן את המעוות" ולשמור על החודש
העצוב ולהפכו לחודש טוב. השבט שקלקל עליו לתקן.
בהתחלה התנגד שמעון לבחירה. עמדו והסבירו לו שהוא במעשיו השונים הרעים גרם לחורבן הבית ועליו לתקנו ולא בחינם נולד בחודש כסליו שהוא חודש המקדש הזכירו לו את קללת יעקב "בסודם אל תבוא נפשי" מעשה זמרי בן סלוא ומעשה יוסף והרבה מעשים נוספים. הכיר שמעון בצדקתם והסכים בלית ברירה לבחירתם. חשש שמעון, שמא לא יוכל לתקן והחודש יישאר כמו שהוא עצוב וחשוך בלי אור. התנה תנאי והוא, עזרתו של יהודה, ביקש שיהודה יעזור לו לתקן את החורבן היות שאותו ישמעו יותר ממנו, שיהודה הוא הראשון, והוא המלך, ויעקב ציווה על כולם לכבד את יהודה, ואליו ישמעו יותר. באו אל יהודה וביקשו ממנו להצטרף לשמעון, בשליחות החודש והשבט. ענה להם יהודה שהוא מסכים לעמוד
לימינו של שמעון בשליחות החודש ועבודת התיקון וייתן לו עזרה כמו שנתן את מזלו לחודש וצירף את קולו לשמעון בתקווה ותפילה.
מעשה זה מרומז בברכותיו של משה, שבירך את כל השבטים ולא בירך את שמעון וצרף את ברכתו של שמעון ליהודה והכניס את שמעון לתוך ברכתו של יהודה וגם את העזרה בצרתו - "שמע ד' קול יהודה... ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה". (דברים לג ז).
וברור היה לכולם ש"בשמע" - מתכוון לשמעון. ומעשה זה התייחס גם לחלוקת הנחלאות בארץ, שבה נטל שמעון חלקו מתוך חלקו של יהודה וקרוב אליו, כמו שכתוב בספר יהושע (י"ט, א) ויהי נחלתם בתוך
נחלת בני יהודה ואליו צורף גם האריה שלמעשה הוא מזלם של יהודה וירושלים כדי להבטיח את תחיית העם והארץ במלכותו של בן דוד.צרוף החודש

צירופו השמי של החודש הוא ה,ו,י,ה היוצאות מן המילה: "ה-ו-י-ה במקנך אשר בשדה." הצירוף של החודש הקשה הזה, הוא מילה אחת בלבד ולא פסוק שלם. הוא עומד ברור וגלוי באנחה וצרה כרמז להוי-"הוי גוי חוטא עם כבד עון" והוא גם רמז בשתי הה"ין של ההתחלה והסוף, שהוא כולו מוקף ממידת הדין ועונש על הפרת התורה.
צירופו השמי הוא ה-ו-יה הוא מתחיל בה' ומסתיים בה', כמו חודש תמוז. להדגיש שהוא כולו מוקף במידת הדין ש-"ה" מסמלת אע"פ שכוונתו היתה לטובה והחורבן נערך ביום ט', שהוא יום טוב, משולש בברכה משולשת. בדומה לפריצת המצור בחודש תמוז שאף הוא נערך ביום טוב - ביום י"ז, שמספרו טוב, משום שהתכוון לטוב.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972