חודשי השנה / מנחם אב / חודש אב ומזלו

חודש אב ומזלו
 

שם החודש

חודש אב נחשב כחודש עצוב בגלל חורבן הבית הראשון והשני שאירעו בט' באב הוא גם נקרא בשם מנחם אב כהבעת תקווה שהקב"ה ינחם אותנו.
השם אב הוא בבלי או פרסי.כשם בבלי פירושו אש, קדח, והוא בא לתאר את החודש כחודש חם. כשם פרסי פירושו ההפוך מאש, מים, ואף הוא בא לתאר את החודש כחודש חם שבו בני אדם צמאים למים. מבחינת המסורת היהודית מתארים שני הפירושים הללו, אש ומים, את ימי החורבן שבהם "באנו באש ובמים".
יש מפרשים שרואים בשם אב סמל לחורבן והם מספרים שהשם אב ניתן לחודש החורבן להסביר למה קיבל עליו את התפקיד להעניש את בני ישראל שחטאו- הוא עשה זאת כפי שעושה אב לבניו, לטובתם, לחנכם, ללכת בדרך טובה כפי שנאמר "חושך שבטו שונא בנו" , והוא הסכים לכך רק אחרי שניחמו אותו והבטיחו לו שהמשיח ששמו "מנחם" יוולד ביום החורבן ושיום החורבן ישמש לעתיד כיום מועד כפי שנאמר "קרא עלי מועד" , ומשום זה נקרא החודש בשם מנחם-אב. ואע"פ שהוא התכוון לטובה מזלזלים ביוקרתו ולא מזכירים אותו במקרא ואפילו בספר עזרא נקרא בשם החודש החמישי אע"פ שבזמנו כבר קראו אותו בשם אב.
במקומות רבים לא מברכים את החודש הזה וקוראים עליו את הפסוק: "במספר ירחים אל יבוא" , ויש להם לזה אסמכתא ממשה רבנו שבשעה שבירך לפני מותו את כל השבטים הוציא את שמעון שהוא השבט של חודש אב ושבו תלה את אסון החודש ולא בירך אותו כפי שנספר בהמשך. לפי האגדה, פושטים השמים בחודש זה את שמלת האור שלהם ושמים שק כסותם, ונעשים קודרים ואפלים כפי שהיה ביום החורבן, שבו הלביש הקב"ה שמיים קדרות ושק שם כסותם, כפי שמספר ישעיה (נ,ג). וכיבה את כל הכוכבים והמזלות והפנסים שבשמיים "שמש וירח קדרו והכוכבים אספו נגהם. (יואל ד, טז).
סתם את כל החלונות וכיסה את כל השמיים בענן אבק רגליו והסתתר "הכביכול" במסתרים לשבת בדד ולידום ואף לבכות מפני גאוותם של בני ישראל שניטלה מהם באותו הזמן ומפני גאוותו של בית המקדש והשמיים שאף הם ניטלו מן העולם ושלוש דמעות הוריד ומוריד הקב"ה באותו החודש: אחת על מקדש ראשון, אחת על מקדש שני ואחת על צערם של בני ישראל. ומשום כך אמרו חז"ל משנכנס אב ממעטין בשמחה (תענית כו).
מזל החודש

כארי אחרי מאבקים קשים ולא הלך כצאן לטבח יובל. לא קל היה לקבוע מזל לחודש החורבן, שום מזל לא רצה לתת חסות לחודש המחריב את ביתו של המלך. נעלמו המזלות ולא עמדו לבחירה. כולם הסתייגו
מהחודש והיו נאלצים משרתי עליון לעשות מאמצים כבירים, שינויים וחילופים כדי למצוא פתרון לשאלת המזל ולקבוע מזל לחודש. וישנם על זה אגדות וכולן נפלאות ומלאות סודות ורמזים, העומדות ברומו של עולם.
אגדה אחת מוסרת על מעשה חילופים, שעשו עם יהודה שהוא -כממונה על חודש ניסן- מלך החודשים והמזלות : כשלא מצאו מזל לחודש, הלכו ליהודה, לגזור ולצוות עליו בסוד פקודתו של מלך, ועמדו עליו ולא נתנו לו מנוח, עד שימצא מזל לחודש אב, שאין חודש בלי מזל, ואין שנה בלי חודשים ואין מלך בלי חיילות. וכשיהודה לא מצא פתרון, עמדו עליו להעביר את מזלו הוא לחודש אב ולא היתה לו ליהודה, מלך החודשים ברירה אחרת, אלא להעביר את מזלו לחודש אב.
מה פירוש הדבר?
מספרים: מזלו של יהודה, לאמיתו של הדבר - היה צריך להיות האריה, כפי שבירכו יעקב, "גור אריה יהודה" וכך היה צריך להיות החודש שלו במזל אריה ומזלו של חודש אב, היה צריך להיות הטלה, שהוא החלש בכבשים ההולך כשה לטבח. אולם הטלה לא רצה לקבל את מזלו של אב וטען שהוא חלש מדי לחודש של חורבנות, עמדו בסוד יודעי דבר והחליפו את המזלות - העבירו את הטלה החלש לחודש ניסן, שהוא חודש הגאולה, ואת האריה החזק, לחודש אב - לחודש החורבן, שיתגבר, יתאושש יתחזק ויתנשא בחזרה כארי. והארי - בהתחלה סירב אף הוא ודחה את ההצעה והוא קיבלה רק לאחר שהבטיחוהו שבימיו ובחודש מזלו - באב גופא יתקומם כארי, כפי שנאמר "כלביא יקום וכארי יתנשא"

מעשה חילופין זה מרומז בסוד א"ת ב"ש לסידור ימי השנה, שלפיו ליל הפסח חל תמיד בליל תשעה באב והלילות מתחלפים במזלותיהם, מה שקרה בניסן בליל הפסח : בחודש של גאולה נופל בט' באב, ומה שנופל בט' באב נגאל וקם בליל הפסח. מעשה זה גם מרומז בשבטו של החודש - שמעון שאף הוא התקשר ליהודה וסומך עליו, והוא גם מרומז במשלו של בלעם, שנשא לכבודו: "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו" (במדבר כד, ט) - שהוא מכוון לט' באב.


אות החודש
האות טי"ת שהיא אות שלילית הרומזת על ט' באב כיום שריפת המקדש והיא גם אות של טוב ואות חיובית ומתחטא כפי שהסברנו בחודש תמוז הקשור אליה מאוד, והיא גם מתבטאת כיום הרג והשמדה, בסמיכות לט"ו באב שנתקבל כיום של חיתון ופיריון.
האות ט' של החודש רומזת על שניהם ביחד, כשהיא מסתיימת במימד החיובי של החג הגדול של ט"ו באב. ומתקשרת ב "ית" לבית המקדש שעמד "ית" שנים כדי לתקן את החית והטית שהשבטים לא רצו להכניס לשמותיהם.
חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972