הקהל / ונהרו אליו עמים בהקהל / מעמד הקהל כחזון לאחרית הימים

מעמד הקהל כחזון לאחרית הימים
חזון הנביאים מדבר על "עמים רבים וגויים עצומים" הנוהרים לירושלים, לשמוע את דבר ה' ולקבל עליהם את עול מלכותו. "לא לבד ישראל יגאל וישוב אל ארצו ואל אלוקיו. אלא גם כל האנושות תמצא את הדרך לאל יחיד ומיוחד" (הרב י. יעקובזון "חזון המקרא" עמ' 391). כך מהווה מעמד הקהל מעין דגם לאחרית הימים, להתכנסות האנושות כולה, בירושלים, תחת כנפי השכינה.
 

ממלחמה וממצור להכרה ולהשתחוויה

בנבואותיהם מתנבאים ישעיה, יואל, מיכה, צפניה, זכריה ויחזקאל על מאורעות דרמטיים שיתחוללו כאשר ירצה ה' לחון את עמו לגאלו. עמים רבים יאספו אז למלחמה בישראל ויצורו על ירושלים.

חכמינו גילו כי במלחמה הזאת יהרג משיח בן יוסף ואבל גדול ירד על העם. או אז ברגע המשבר הגדול יצא ה' להלחם בעמים. בירושלים ויתרחשו נסים מופלאים אשר שיאם יהיה: מפלת העמים והופעת ה'. המהפך הגדול הזה יעורר את העמים להכיר במלכות ה':

"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחר ושמו אחד" (זכריה יד ט).

כבר שלמה בתפלתו, בעת חנוכת המקדש, התפלל למען בואם של הנכרים למקדשי ד':

"וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך: כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרעך הנטויה ובא התפלל אל הבית הזה: אתה תשמע מן השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי למען ידעון כל עמי הארץ את שמך ליראה אותך כעמך ישראל ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי:" (מלכים א, ח. לח-מג).

"ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלם ולחלות את פני ה'" (זכריה ח כב).

"והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלם ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך ה' צבאות ולחג את חג הסכות" (זכריה י"ד טז).

"והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים: והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלהי יעקב וירונו מדרכיו ונלכה בארחתיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם: ושפט בין עמים רבים והוכיח לגוים עצומים עד רחוק וכתתו חרבותיהם לאתים וחניתתיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה: וישבו איש תחת גפנו ותח תאנתו ואין מחריד כי פי ה' צבאות דבר: כי כל העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך בשם ה' אלהינו לעולם ועד…. ומלך ה' עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם" (מיכה ד, א-ז).הגויים יבקשו את ד'

בירושלים יתקבצו המוני הגויים, פליטי התבוסה הקשה והם יבקשו את ה':

"ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלים ולחות את פני ה'" (זכריה ח כב).

"והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני" (ישעיה סו כג).

זהו חזון הקהל של אחרית הימים. לא רק עם ישראל ישוב להתקהל כדי להתאחד סביב ה', אלא גם כל העמים אשר יכירו לדעת אותו. "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים": הוא חזון אחדות האנושות כולה במסגרת השלום העולמי שישרור לאחר גאולת ישראל. השלום והאחדות ייתכנו רק עם התגלות ה' ורק בירושלים עיר השלום. או אז יבואו כל העמים מדי שבת בשבתו ומדי חודש בחדשו, וגם למעמד השיא בחג הסוכות למעין הקהל כלל עולמי.

כך כותב הרש"ר הירש:
"… באחריתה ימים כאשר האנושות תעלה אבר בלמדה לדעת… כי הבל יזמו לעשות במגדל… בבל, ליסד את חיי העולם רק על קנין וכיבוש העולם מבלעדי ה' – אז גם האנושות תבוא אל הסוכה" (רש"ר הירש "חורב" עמ' 220).חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972