חודשי השנה / תמוז / מזל החודש ושבטו

מזל החודש ושבטו
 

מזל החודש

מזלו של החודש- הסרטן. לרמז שהתמוז האלילי היה מעין סרטן בגוף הישראלי והוא היה הגורם העיקרי לחורבן - ללמד את העם להימנע מאלילות זרה. אלה שרואים במזלות סימנים לנוף הארץ והסביבה מסבירים שהסרטן רומז לבני אדם להיות זהירים בהליכתם בחודש זה שהסרטן יוצא מן החולות לחפש מים ומסכן חיי בני אדם כמו העקרב בחשוון. ויש אומרים שהסרטן של תמוז שמתואר בפסיפסים כהולך אחורנית, בא לרמז על עם ישראל שהולך בחודש זה, שהוא החודש שאחרי קבלת התורה, עם הפנים אחורנית לחודש סיוון שבו ניתנה התורה לישראל לזכור תמיד את יום המעמד של מתן תורה. כפי שנאמר רק הישמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח... יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחרב (דברים ד,ט).


שבט החודש

את החודש הזה שהוא ראשית חורבנה של ירושלים, מסרו לראובן והוא, הנחשב לחוטא שיעקב סילקו מן הבכורה ואף שפך עליו חמתו (בראשית מט, ג) התחרט ממעשיו והתחיל בתשובה ואף התאמץ להציל את יוסף. ובן-בנו משבטו, הושע בן בארי, נועד ונבחר כנביא לתשובה. כפי שנאמר, "תחילת דבר ד' בהושע",לתיקון החטאים של עבודה זרה ולהתקרב לאביהם שבשמים, שהכריז וקרא לעם: "שובה ישראל עד ד' אלקיך".
אנו בתפיסת הלוח רואים את חודש אייר כחודש של פסח שני וגאולה. בחסידות חב"ד, שרואים באדמו"ריהם סוללי דרך לגאולה, מייחסים חשיבות רבה מבחינת הגאולה לחודש תמוז, שקרו בו מקרים חשובים בתולדות חב"ד ושבו חל החג העיקרי של חסידות חב"ד, הוא חג הגאולה ביום י"ב, וי"ג תמוז שהוא תאריך שיחרורו-גאולתו של האדמו"ר רבי יוסף יצחק נ"ע, הרבי,אשר נאסר ברוסיה הסובייטית בגלל עבודתו להחזקת היהדות ברחבי רוסיה הסובייטית. חסידי חב"ד מדגישים בחודש תמוז שני יסודות המתנגדים בחיצוניות ומתאחדים בפנימיות שלהם והם צום הרביעי וחג הגאולה. מבחינה חיצונית, חודש תמוז החל מי"ז בו משמש כימי אבלות וצער ופורענויות, אולם בפנימיותו הצום הוא יום של ששון ושמחה ומועד טוב, כפי שיתגלה לעתיד לבוא, כאשר יהיה "ונגלה כבוד ה'", כלומר, לא זו בלבד שהצום הוא סיבה ותזכורת להבאת הגאולה והשמחה, כי אם שהוא עצמו (בפנימיותו) הוא יום טוב. זאת משום שהפורענות, שבגללה בא הצום, היא עצמה מהווה בפנימיותה גילוי וביטוי של אהבת הקב"ה לבני ישראל. על ידי פורענות זו "רחץ ה' את צואת בנות ציון" - "כמשל למלך גדול ונורא הרוחץ בכבודו ובעצמו צואת בנו יחידו מרוב אהבתו". וזו אגב, הסיבה שבגללה "שפך הקב"ה חמתו על עצים ועל אבנים" בעת החורבן ולא על בניו, זרע אברהם אוהבו.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972