שם החודש
החודש השלישי ליציאת מצרים. שמו בבלי - סיונו. שבטו זבולון. מזלו תאומים. ראש חודש חל בימי א',ג',ד', ו'. צירופו השמי של החודש הוא י.ו.ה.ה. היוצא מר"ת של הפסוק "יתדתיו ולצלע המשכן השנית" (תרומה כ"ו כ'). האות- ז.
 


חודש סיון הוא החודש של מתן תורה, החודש השלישי ליציאת מצרים, והוא באכדית "סיונו זימנו" כלומר חודש המועדים והזמנים. היות שחודש זה הוא חודש הקציר ובישול התבואה והפירות מה שמזכיר את התיאור התורני "בכורי קציר חיטים". (שמות לד,נב) חז"ל קוראים לחודש סיוון בשם זה, בעקבות שם המדבר סין, והר סיני שעליו ניתנה התורה בחודש זה. ע'י כך ביקשו חז"ל להדגיש את עובדת היות התורה שייכת לכולם, שכן התורה ניתנה על הר סיני, שבמדבר "סין" במקום הפקר, שאינו שייך לאיש. אף על האדם חובה להפקיר את עצמו למען התורה ללמוד אותה בלי הפסק, ולקיימה. והוסיפו לשם סין את הוא'ו באמצע, היות שהתורה ניתנה בשישי לחודש, שהוא וא'ו לחודש, לקיים את התנאי שעשה הקב'ה עם העולם , שנברא בששת ימים, שיקבל את התורה, אחרת ייהפך העולם בחזרה לתוהו ובוהו, ובאה הוא'ו של ששת ימי הבריאה למדבר סין, למעמד של קבלת התורה, להשתתף בקיום התנאי וצירפו אותה כעת לדורות לשמו של החודש והמעמד – סיון. יש שקושרים את השם סין, סיני, סיוון והסנה למשה, שחי מאה ועשרים שנה כמספר סין, והביא את עשרת הדיברות בסיני, סין בתוספת יו"ד של עשרת הדברות. ו"הסנה" שאף הוא כמספר 120, בא לרמז שכל חייו של משה היו מסורים לתורת ה' שהיא אש דת למו. לרמז שכל חייו היו קשורים לתורת ה'.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972