חודשי השנה / סיון / ארועים בחודש סיון

ארועים בחודש סיון
 


ב' סיוון- נקרא במסורת בשם היום המיוחס והוא חל תמיד ביום של צום כיפור
הבא.

ג' סיוון- עלתה קבוצת שלוחות להתיישבות בעמק בית שאן בשנת תש"ח.
הרמב"ם קבע אותו כיום טוב לו ולמשפחתו ולתלמידיו עד סוף הדורות מפני שבאותו יום הגיע לא"י לעכו.

ה' סיוון- נוסד מושב הזורעים בגליל התחתון בשנת תרצ"ט.
נפטר הרב ישעיהו שפירא, ממייסדי הפועל המזרחי בשנת תש"ה.

ו' סיוון- חג השבועות.

ז' סיוון- יום פטירת דוד המלך.
בשנת תק"ך נפטר ר' ישראל הבעש"ט, מייסד תנועת החסידות.

ט' סיוון- נפטר הרב הראשי יעקב מאיר הראשון לציון בשנת תרצ"ט.

י' סיוון- נוסדה העיר ת"א, העיר העברית הראשונה בשנת תרס"ט.

ט"ו סיוון- נפטר הרב ר' שמואל חיים לנדוי (שח"ל), מייסד הפועל המזרחי
בשנת תרפ"ח.

י"ט סיוון- נפטר הרב שמואל מוהליבר, בשנת תרנ"ח, מאבות הציונות הדתית.

כ' סיוון- יום צום לזכר מסעי הצלב וגזירות ת"ח- ת"ט.

כ"ה סיוון- התחלת הגזירה של עשרת הרוגי מלכות, בה הומתו רבן שמעון בן
גמליאל, ר' ישמעאל הכהן ור' חנינא סגן הכוהנים.

כ"ז סיוון- נשרף ר' חנניה בן תרדיון ביחד עם ספר התורה.

ל' סיוון- "השבת השחורה", יום מאסר מנהיגי היישוב והתנועה הציונית בשנת
תש"ו.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972