ספורי ילדים / פורים / מדוע מרשים לילדי ישראל להפריע

מדוע מרשים לילדי ישראל להפריע
 

בזכות ילדים

בחג הפורים מרשים לילדי ישראל להפריע בעת קריאת המגילה ולהכות את המן במקלות וברעשנים, באקדחים ובפטישים. ומעשה ונכבדי העדה באחת מקהילות ישראל רגזו על הילדים הצוהלים בפורים וביקשו להוציאם מבית הכנסת. אמר הרב: "חלילה לכם. זכות היא בידם להפריע. ואין למנוע זאת מהם".
שאלו אותו: "הייתכן? במה קנו להם זכות זו ?"
סיפר להם את המעשה במרדכי שביקש עצה מילדי ישראל "כשגזר המן על השמדת היהודים היה מרדכי רץ אחרי תינוקות של בית רבן ואומר להם: 'פסוק לי פסוקך'
ענה לו תינוק אחד ואמר: ,אל תירא מפחד פתאום ומשאת רשעים כי תבוא".
פתח השני ואמר: "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל".
פתח שלישי ואמר: "עד זקנה – אני הוא". כיוון ששמע מרדכי את דבריהם הרחיק מלבו את צערם וקדרותם של אבותיהם, והלך לאסתר ואמר להם ללכת אל המלך.
אמרה לו אסתר" "לך כנוס את כל היהודים" הלך מרדכי וקיבץ את הילדים שיתפללו. ובזכותם נושענו מידי הצורר. "ועתה ילדים" – סיים הרב – "הרעישו ברעשנים, הכו בפטישים, ירו באקדחים עד לב השמים, כי בשלכם ניצלנו".

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972